FANDOM


Coram I (ze Starszej Mowy - "lew") - trzeci z kolei król Cintry. Syn Correla i Eschivy z Sodden. Brat Cerana i Cirry. Żonaty z Rigobertą z Lyrii. Miał z nią syna Corama II, którego ożenił z Fioną z Temerii.

Goszcząc w Lyrii wraz z bratem, zakochał się w księżniczce Rigobercie.

Dane z opisu dynastii cintryjskiejEdytuj

Królestwo Lyrii i Rivii takie nynie ma god³o: tarcza piêciodzielna, w polu pierwszym a czwartym lazurowych trzy lwy z³ote krocz¹ce, w polu wtórym a trzecim srebrnych po trzy rauty czerwone, w poletku pi¹tym z³otym orze³ czarny. A bierze siê to st¹d: orze³ czarny prastarych lyrijskich królów god³em by³, czerwone rauty zaœ w herbie ma Rivia, wielu zacnych rycerzy rivijskich rauty w herbach nosi. Quod attinet z³otych lwów na lazurze, to jest to herb w³adców Cintry, s³awnej dynastii Coramów-Kruków. Do god³a Lyrii przysz³y owe lwy takim to sposobem: król Cintry Coram I jako i brat jego m³odszy, ksi¹¿ê Ceran, w Lyrii goszcz¹c, na raz dwie lyrijskie ksiê¿niczki krwi pokochali, córki króla Lyrii Egona, bliŸniaczki, z których jedna by³a Impecca, druga zaœ Rigoberta. Przez Corama poœlubiona Rigoberta królow¹ Cintry zosta³a, a Impecca z Ceranem w Lyrii osta³a i we swojem czasie oboje na tron tej dzier¿awy wst¹pili, d³ugo i sprawiedliwie panowali, po nich zaœ potomkowie ich, nowa, z krwi obu s³awnych domów wywiedziona drzewa szlachetnego ga³¹Ÿ. I zaw¿dy by³o przymierze miêdzy Lyri¹ a cintryjskim tronem. Miêdzy przes³awn¹ CALANTHE, Lwic¹ z Cintry, a mê¿n¹ Meve, pani¹ Lyrii, wielka by³a za m³odu amicycja i afekt, snadniej jako miêdzy siostrami, ni¿ kuzynkami odleg³ymi. S¹ tacy, co inaczej ów afekt t³omacz¹, ale niech im psi k³amliwe jêzory odgryz¹.

Jan z Attre, "Herby zacnych domów królewskich i rycerskich, ich opisanie i dzieje"

Dane z książek Sapkowskiego Edytuj

– (...) Wówczas to Goidemar wezwał nas znowu. Ostatnią bowiem ze słynnych trojaczków, królewną Fioną, interesował się król Cintry, Coram. Chciał jej na żonę dla swego syna, też Corama, ale znał krążące plotki i nie chciał żenić syna z możliwym bękartem Falki. Zapewniliśmy go całym naszym autorytetem, że Fiona jest dzieckiem legalnym. Nie wiem, czy uwierzył, ale młodzi przypadli sobie do gustu i tym sposobem córka Riannon, prapraprababka waszej Ciri, została wkrótce królową Cintry.
Chrzest ognia


Władcy Cintry starszy herb Cintry

młodszy herb Cintry

CerbinCorrelCoram ICoram IICorbettDagoradCalantheRoegnerEist TuirseachNieoficjalny herb prowincji Cintra Emhyr var Emreis
Królowe
Becca z NazairuEschiva z SoddenRigoberta z LyriiFiona z TemeriiElen z KaedwenAdaliaCalanthe • "Cirilla"
Inni członkowie dynastii cintryjskiej
CeranCirraPavettaCirilla

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki